Annely Akkermann: Töötaja peab elama paremini

Kümme aastat tagasi avanes seoses Euroopa Liitu astumisega Eesti töötajatele Euroopa tööturg. Töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu asutamislepingust tulenev põhivabadus, mida kohaldatakse ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Arutleda võib selle üle, kas see oli kasulikum Lääne-Euroopa arenenud, aga vananeva rahvastikuga riikidele, kes vajasid haritud tööjõudu oma elujärje kasvatamiseks. Kindlasti on see kasulik nende riikide töötajatele, kus palgatase on suhteliselt madal ja haridustase üsna kõrge ning kõrge palgatasemega tööturg lähedal. Praegu on igal eestlasel sugulane, sõber või tuttav tööl Soomes, Norras või mõnes muus Euroopa riigis.

Abi kõrgemast palgast
Tööjõu vaba liikumine on asetanud Euroopa riigid täiesti uude olukorda. Kõik konkureerivad parimate töötajate oma riiki tööle meelitamiseks, pakkudes välja parimaid töötingimusi, ja töötajad hääletavad jalgadega, kui koduriigis saadav palk ei võimalda eluga inimväärselt toime tulla või välismaal saadav palk kaalub üles võimaluse elada emakeelses keskkonnas, pereringis ja sugulaste lähedal.

Igal inimesel on välismaale tööle siirdumiseks oma põhjus, nende nimetamine mugavus- või lodevuspagulasteks on ebaõiglane.

Neile, kes siirduvad välismaale tööle, et omandada uusi teadmisi ja kogemusi, tuleb soovida tuult tiibadesse. Kodumaale tagasi pöörduvad töötajad on iga riigi jaoks eriliselt väärtuslikud. Võõras keelekeskkonnas ja kultuuriruumis töötamine on enese proovilepanek, avardab silmaringi ja annab uusi kogemusi, mida saab hankida ainult harjumuspärast elukorraldust maha jättes, mugavustsoonist väljudes.

Ometi toob parimas tööeas inimeste massiline väljaränne riikidele kaasa palju probleeme: perekondade nõrgenemise, piisava vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed, tööjõupuuduse kodumaistel ettevõtjatel, elanikkonna vananemise ja kahanemise.

Iga riik peab väga pingutama, et pakkuda töötajatele konkurentsivõimelisi töötingimusi ja üks neist on kõrgem netopalk. Riik saab mõjutada netopalka maksusüsteemi kaudu, vähendades töötasuga seotud maksukoormust, mis praegu on Eestis üks Euroopa kõrgemaid, ulatudes 41 protsendini.

Praegu tuleb 1000eurose netopalga väljamaksmisel tasuda makse 551,36 eurot. See puudutab kõiki tööturul osalejaid, nii kõrge- kui madalapalgalisi, nii tööandjaid kui töövõtjaid. Ajastu, kui Eesti madal palgatase võimaldas lisada toodete ja teenuste hinnasse kõrged tööjõumaksud, on lõplikult möödas.

Töötaja peab elama paremini

Riik peab visalt püüdlema selle poole, et mitte keegi ei läheks välismaale tööle seetõttu, et Eestis teenitav palk ei võimalda inimväärset toimetulekut. Just seetõttu on IRL teinud ettepaneku madalapalgaliste tulumaksu järsuks vähendamiseks.

Tulumaks hakkab järsult vähenema alates 1000eurosest brutopalgast ja 500eurost kuupalka teeniv töötaja saab oma töötasu kätte tulumaksuvabalt. Praegusega võrreldes saaks 500eurose brutopalgaga töötaja kätte senise 431 euro asemel igas kuus 69 eurot rohkem ja aastas 830 eurot enam, mis on proportsionaalselt igati arvestatav summa, aastas peaaegu kaks netokuupalka rohkem. Ettepanek jätab rohkem raha kätte umbes pooltele Eesti töötajatele, rohkem kui 300 000 inimesele.

Rahandusminister Jürgen Ligi on ettepanekut kritiseerinud kui IRLi konservatiivsele maailmavaatele mittevastavat ja majanduslikult põhjendamatut. IRLi maailmavaade on konservatiivne, mis tähendab, et riik ja rahvas on üks tervik ja mitte kedagi ei jäeta maha.

Konservatiivse poliitika eesmärk on see, et kõigil kodanikel oleks võimalik töö eest teenituga toime tulla ja nad saaksid olla väärikad ühiskonna liikmed. Madalapalgaliste tulumaksuvabastus on maailmavaateliselt vägagi konservatiivne.

Majanduslikult ettepaneku elluviimiseks vajalik 120 miljonit eurot on riigieelarvega võrreldes üsna väike summa ja mahub kenasti järgmise aasta eelarve kasvuprognoosi sisse, küsimus on tahtes.

Põhimõtteliselt vajab Eesti maksusüsteem rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks mitmeid muudatusi, millest üks on kindlasti tulude õiglasem ja ühtlasem maksustamine. Eestis on töötasuna saadav tulu maksustatud väga kõrgelt, töötajad hääletavad jalgadega ja selline olukord ei saa kesta. Muutunud olukord vajab teistsuguseid lahendusi.